субота, 17. октобар 2015.

Henri Fajol u tezama

Henri Fajol (Henri Fayol)
(1841-1925)

- Razvio je administrativnu teoriju upravljanja.


- Predlaže grupisanja poslova prema srodnostima u šest osnovnih funkcija:

1. TEHNIČKA sa pripremom, proizvodnjom i kontrolom
2. KOMERCIJALNA sa nabavkom i prodajom
3. FINANSIJSKA za upravljanje kapitalom
4. RAČUNOVODSTVENA za obračunavanje proizvodnje
5. BEZBEDNOSNA za bezbednost ljudi i sredstava
6. ADMINISTRATIVNA za upravljanje


-Elementi administrativne funkcije:
• planiranje
• organizovanje
• komandovanje
• koordinacija
• kontrola


- Definisao je 14 principa menadžmenta:
1. Podela rada - specijalizacija
2. Autoritet i odgovornost - pravo komandovanja, ovlaštenja i odgovornosti
3. Disciplina - pravedan sporazum i razborite sankcije
4. Jedinstvo naređivanja - potčinjeni dobija naređenja samo od jednog pretpostavljenog
5. Jedinstvo upravljanja -"jedan vođa i jedan plan za grupu aktivnosti sa istim ciljem"
6. Subordinacija individualnih interesa opštim - pojedinačan interes mora se potčiniti interesu kolektiva
7. Nagrađivanje - pravedna plata i pod kontrolom
8. Centralizacija - stepen centralizacije autoriteta je stvar optimalnog izbora odnosa za svaku organizaciju
9. Hijerarhijsko stepenovanje - lanac komandovanja
10. Rad - svako na svom mestu (ljudi i sredstva)
11. Pravičnost - jednak tretman za svakog
12. Stabilnost osoblja - minimalna fluktuacija zaposlenih
13. Inicijativa - uvažavanje inicijative svakog člana uz poštovanje autoriteta i discipline
14. Kolektivni duh - ljudi se ponose ciljem organizacije kojoj pripadaju


Нема коментара:

Постави коментар