недеља, 11. септембар 2016.

Henri Lorens Gant

Henri Lorens Gant (20. 05. 1861 — 23. 11. 1919) najpoznatiji po razvoju Gantovog dijagrama, bio je američki mašinski inženjer i konsultant za organizacije.

Napisao je nekoliko stotina radova, objavio je tri knjige, a bio je i predavač na nekoliko univerziteta i fakulteta. Njegov doprinos razvoju menadžmenta i projektnog menadžmenta ogleda se u unapređenju motivacije zaposlenih na bazi usavršavanja sistema kompenzacija.

Gant se zalagao za rangiranje radnika, tj. javno objavljivanje učinka svakog pojedinačnog radnika na posebnim grafikonima. Pozitivni pomaci u produktivnosti rada beleženi su crnim kvadratićima, a negativni crvenim. Iz te ideje su 1910. razvijeni tzv. „gantogrami“ (Gantovi dijagrami, engl. Gantt chart), vizuelna pomagala za grafički prikaz rasporeda zadataka i dinamiku obavljana posla, koji pritom daju uvid u troškove i potrebu za reorganizacijom i reprogramiranjem.

Gantogrami su u početku imali veliki značaj za projektne menadžere u brodogradnji, mostogradnji, avio-industriji i sl.


U kasnijim godinama Henri Gant je svoja interesovanja usmerio ka liderstvu i organizaciji. Smatrao je da liderstvo mora biti zasnovano na činjenicama i sposobnostima, a ne umišljenosti ili favorizovanju.


Gantogrami su i danas neprikosnoveni alati svakog projektnog menadžera, bez obzira da li on posluje u oblasti digiralnog marketinga ili upravlja portfoliom međunarodne koorporacije.


Нема коментара:

Постави коментар